2019

Promoting nitrogen electroreduction to ammonia with bismuth nanocrystals and potassium cations in water [PDF]

Yu-Chen Hao, Yu Guo, Li-Wei Chen, Miao Shu, Xin-Yu Wang, Tong-An Bu, Wen-Yan Gao, Nan Zhang, Xin Su, Xiao Feng, Jun-Wen Zhou, Bo Wang, Chang-Wen Hu, An-Xiang Yin*, Rui Si*, Ya-Wen Zhang* and Chun-Hua Yan* Nature Catalysis https://doi.org/10.1038/s41929-019-0241-7Direct Identification of Active Surface Species for the Water−Gas Shift Reaction on a Gold−Ceria Catalyst [PDF]

Xin-Pu Fu, Li-Wen Guo, Wei-Wei Wang, Chao Ma, Chun-Jiang Jia,*, Ke Wu, Rui Si,*, Ling-Dong Sun, and Chun-Hua Yan* J. Am. Chem. Soc. 2019,  141, 11, 4613-4623 DOI:10.1021/jacs.8b09306


Optimizing reaction paths for methanol synthesis from CO2 hydrogenation via metal-ligand cooperativity [PDF]

Yizhen Chen, Hongliang Li, Wanghui Zhao, Wenbo Zhang, Jiawei Li, Wei Li, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Rui Si & Jie Zeng  Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-019-09918-z


Effect of Structural Evolution of Gold Species Supported on Ceria in Catalyzing CO Oxidation [PDF]

Xiu-Ling Wang, Xin-Pu Fu, Wei-Wei Wang, Chao Ma,*, Rui Si,*, and Chun-Jiang Jia* J. Phys. Chem. C 2019, 123, 9001−9012 DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b00096


Pt Single Atoms Embedded in the Surface of Ni Nanocrystals as Highly Active Catalysts for Selective Hydrogenation of Nitro Compounds [PDF]

Yuhan Peng, Zhigang Geng, Songtao Zhao, Liangbing Wang, Hongliang Li, Xu Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Zhenyu Li,*, Rui Si,*, and Jie Zeng*, Nano Lett. 2018, 18, 3785−3791 DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01059


Engineering the Coordination Environment of Single-Atom Platinum Anchored on Graphdiyne for Optimizing Electrocatalytic Hydrogen Evolution [PDF]

Xue-Peng Yin+, Hong-Juan Wang+, Shang-Feng Tang, Xiu-Li Lu,* Miao Shu, Rui Si,* and Tong-Bu Lu* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9382 –9386 DOI: 10.1002/anie.201804817


Achieving a Record‐High Yield Rate of 120.9 μgNH3 mgcat-1 h-1 for N2 Electrochemical Reduction over Ru Single‐Atom Catalysts [PDF]

Zhigang Geng, Yan Liu, Xiangdong Kong, Pai Li, Kan Li, Zhongyu Liu, Junjie Du, Miao Shu, Rui Si,* and Jie Zeng* Adv. Mater. 2018, 30, 1803498 DOI:10.1002/adma.201803498


Effect of Nickel Oxide Doping to Ceria-Supported Gold Catalyst for CO Oxidation and Water-Gas Shift Reactions [PDF]

Miao Shu 1, Shuai Wei 2, Chun-Jiang Jia 2, Dao-Lei Wang 3 and Rui Si 1,* Catalysts 2018, 8, 584; doi:10.3390/catal8120584

2017

Achieving Remarkable Activity and Durability toward Oxygen Reduction Reaction Based on Ultrathin Rh-Doped Pt Nanowires [PDF]

Hongwen Huang, Kan Li, Zhao Chen, Laihao Luo, Yuqian Gu, Dongyan Zhang, Chao Ma, Rui Si,* Jinlong Yang, Zhenmeng Peng,* and Jie Zeng*, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (24), pp 8152–8159 DOI: 10.1021/jacs.7b01036Supported Rhodium Catalysts for Ammonia–Borane Hydrolysis: Dependence of the Catalytic Activity on the Highest Occupied State of the Single Rhodium Atoms [PDF]

Liangbing Wang, Hongliang Li, Wenbo Zhang, Xiao Zhao, Jianxiang Qiu, Aowen Li, Xusheng Zheng, Zhenpeng Hu,* Rui Si,* and Jie Zeng* Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56,4712 –4718 DOI: 10.1002/ange.201781761


Crystal Plane Effect of Ceria on Supported Copper Oxide Cluster Catalyst for CO Oxidation: Importance of Metal–Support Interaction [PDF]

Wei-Wei Wang, Wen-Zhu Yu, Pei-Pei Du, Hui Xu, Zhao Jin, Rui Si*, Chao Ma*, Shuo Shi, Chun-Jiang Jia*, and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2017, 7, 1313-1329 DOI: 10.1021/acscatal.6b03234


Synthesis of Ceria Supported Iron-Ruthenium Oxide Catalyst and Its Structural Transformation from Subnanometer Clusters to Single Atoms during Fischer-Tropsch Synthesis Reaction [PDF]

Xu Wang, Xin-Pu Fu, Wen-Zhu Yu, Chao Ma,* Chun-Jiang Jia,* Rui Si,* Inorg. Chem. Front., 2017,4, 2059-2067 DOI: 10.1039/C7QI00470B

Effects of Multiple Platinum Species on Catalytic Reactivity Distinguished by Electron Microscopy and X‑ray Absorption Spectroscopy Techniques [PDF]

Bing Nan, Xiu-Cui Hu, Xu Wang, Chun-Jiang Jia,*, Chao Ma,*, Ming-Xing Li,† and Rui Si* J. Phys. Chem. C 2017, 121, 25805-25817 DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b07599Co3O4-Al2O3 mesoporous hollow spheres as efficient catalyst for Fischer-Tropsch synthesis [PDF]

Xin-Pu Fu, Qi-Kai Shen, Dong Shi, Ke Wu, Zhao Jin, Xu Wang, Rui Si, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia, Chun-Hua Yan Applied Catalysis B: Environmental 211 (2017) 176–187

Synthesis and metal–support interaction of subnanometer copper–palladium bimetallic oxide clusters for catalytic oxidation of carbon monoxide [PDF]

Pei-Pei Du, Xiu-Cui Hu, Xu Wang, Chao Ma,* Meng Du, Jie Zeng, Chun-Jiang Jia,* Yu-Ying Huang and Rui Si* Inorg. Chem. Front., 2017,4, 668-674 DOI:10.1039/C6QI00535G


Catalytically active ceria-supported cobalt–manganese oxide nanocatalysts for oxidation of carbon monoxide [PDF]

Xu Wang, Lin-Ying Du, Meng Du, Chao Ma,* Jie Zeng, Chun-Jiang Jia * and Rui Si * Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 14533--14542 DOI: 10.1039/c7cp02004j


2016

Contributions of distinct gold species to catalytic reactivity for carbon monoxide oxidation [PDF]

Li-Wen Guo, Pei-Pei Du, Xin-Pu Fu, Chao Ma, Jie Zeng, Rui Si, Yu-Ying Huang, Chun-Jiang Jia, Ya-Wen Zhang & Chun-Hua Yan NATURE COMMUNICATIONS, 2016, 7, 13481, DOI: 10.1038/ncomms13481


Structural Determination of Catalytically Active Subnanometer Iron Oxide Clusters [PDF]

Qi Yang, Xin-Pu Fu, Chun-Jiang Jia,*, Chao Ma,*,Xu Wang, Jie Zeng, Rui Si* , Ya-Wen Zhang, and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2016, 6, 3072-3082, DOI: 10.1021/acscatal.6b00328A General Method for Constructing Two-Dimensional Layered Mesoporous Mono- and Binary-Transition-Metal Nitride/Graphene as an Ultra-Efficient Support to Enhance Its Catalytic Activity and Durability for Electrocatalytic Application [PDF]

Baocang Liu, Lili Huo, Rui Si,* Jian Liu, and Jun Zhang* ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 18770-18787 DOI: 10.1021/acsami.6b03747


Promoted Multimetal Oxide Catalysts for the Generation of Hydrogen via Ammonia Decomposition [PDF]

Han Yan, Yue-Jiao Xu, Ying-Qiu Gu, Hao Li, Xu Wang, Zhao Jin,*, Shuo Shi, Rui Si*, Chun-Jiang Jia*, and Chun-Hua Yan J. Phys. Chem. C. 2016, 120, 7685-7696, DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b01595Effect of strongly bound copper species in copper-ceria catalyst for preferential oxidation of carbon monoxide [PDF]

Pei-Pei Du, Wei-Wei Wang, Chun-Jiang Jia,* Qi-Sheng Song, Yu-Ying Huang, Rui Si* Applied Catalysis A: General 2016, 518, 87-101, DOI:10.1016/j.apcata.2015.10.041
Adsorption mechanism on metal organic frameworks of Cu-BTC, Fe-BTC and ZIF-8 for CO2 capture investigated by X-ray absorption fine structure. [PDF]

Meng Du, Lina Li,* Mingxing Li and Rui Si RSC Advances 2016, 6, 62705-62716 DOI: 10.1039/c6ra07582g


Gold-Iron Oxide Catalyst for CO Oxidation: Effect of Support Structure [PDF]

Hui-Zhen Cui, Yu Guo , Xu Wang , Chun-Jiang Jia ,* and Rui Si* Catalysts, 2016, 6, 37, DOI:10.3390/catal6030037

Support Effect of Zinc Tin Oxide on Gold Catalyst for CO Oxidation Reaction. [PDF]

Li Wei , Du Linying , Jia Chunjiang ,*, Si Rui ,# Chinese Journal of Catalysis 2016, 37 DOI: 10.1016/S1872‐2067(16)62468‐3


2015

Strong Local Coordination Structure Effects on Subnanometer PtOx Clusters over CeO2 Nanowires Probed by Low-Temperature CO Oxidation [PDF]

Jun Ke, Wei Zhu, Yingying Jiang, Rui Si*, Yan-Jie Wang, Shuai-Chen Li, Chuanhong Jin, Haichao Liu,* Wei-Guo Song, Chun-Hua Yan, and Ya-Wen Zhang* ACS Catal. 2015, 5, 5164-5173, DOI: 10.1021/acscatal.5b00832Highly Dispersed Copper Oxide Clusters as Active Species in Copper-Ceria Catalyst for Preferential Oxidation of Carbon Monoxide [PDF]

Wei-Wei Wang, Pei-Pei Du, Shi-Hui Zou, Huan-Yu He, Rui-Xing Wang, Zhao Jin, Shuo Shi, Yu-Ying Huang, Rui Si*,Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia,*and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2015, 5, 2088-2099, DOI: 10.1021/cs5014909Uniform 2 nm gold nanoparticles supported on iron oxides as active catalysts for CO oxidation reaction: structure-activity relationship [PDF]

Yu Guo, Dong Gu, Zhao Jin, Pei-Pei Du, Rui Si*,Jing Tao, Wen-Qian Xu, Yu-Ying Huang, Sanjaya Senanayake, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia* and Ferdi Schüthb Nanoscale 2015, 7, 4920-4928, DOI: 10.1039/c4nr06967f 
In Situ X-ray Diffraction Study of Co-Al Nanocomposites as Catalysts for Ammonia Decomposition [PDF]

Ying-Qiu Gu, Xin-Pu Fu ,Pei-Pei Du, Dong Gu, Zhao Jin, Yu-Ying Huang, Rui Si* , Li-Qiang Zheng, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia,* and Claudia Weidenthaler* J. Phys. Chem. C. 2015, 119, 17102-17120. DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b02932 
中国科学院上海应用物理研究所•上海光源•纳米催化课题组