2021

Unique structure of active platinum-bismuth site for oxidation of carbon monoxide[PDF]

Bing Nan, Qiang Fu, Jing Yu, Miao Shu, Lu-Lu Zhou, Jinying, Wei-Wei Wang, Chun-Jiang Jia, Chao Ma, Jun-Xiang Chen, Lina Li, Rui Si. NATURE COMMUNICATIONS 2021,12:3342

Metal-organic framework membranes with single-atomic centers for photocatalytic CO2 and O2 reduction.[PDF]


Yu-Chen Hao, Li-Wei Chen, Jiani Li, Yu Guo, Xin Su, Miao Shu, Qinghua Zhang, Wen-Yan Gao, Siwu Li, Zi-Long Yu, Lin Gu , Xiao Feng , An-Xiang Yin*, Rui Si*, Ya-Wen Zhang, Bo Wang*, Chun-Hua Yan. NATURE COMMUNICATIONS (2021) 12:2682
Metal-organic layers as a platform for developing single-atom catalysts for photochemical CO2 reduction.[PDF]

Ji-Hong Zhang , Wei Yang , Min Zhang , Hong-Juan Wang *, Rui Si *, Di-Chang Zhong *, Tong-Bu Lu.Nano Energy 80 (2021) 105542Facile Fabrication of CeO2Al2O3 Hollow Sphere with Atomically Dispersed Fe via Spray Pyrolysis.[PDF]
Xin-Pu Fu, Wen-Zhu Yu, Meng-Yuan Li, Rui Si,* Chao Ma,* and Chun-Jiang Jia* Inorg. Chem. 2021, 60, 5183-5189


FeOx clusters decorated hcp Ni nanosheets as inverse electrocatalyst to stimulate excellent oxygen evolution performance.[PDF]
Wenxiu Yan, Yongli Shen, Chao An, Lina Li *, Rui Si, Changhua An* Applied Catalysis B: Environmental 284 (2021) 119687

Supported Fe2C catalysts originated from Fe2N phase and active for Fischer-Tropsch synthesis.[PDF]

Xin-Pu Fu, Wen-Zhu Yu, Chao Ma, Jun Lin, Shi-Qi Sun, Shan-Qing Li, Pu-Ning Ren,Feng-Yan Jia, Meng-Yuan Li, Wei-Wei Wang, Xu Wang, Chun-Jiang Jia*, Ke Wu, Rui Si*, Chun-Hua Yan *Applied Catalysis B: Environmental 284 (2021) 119702LaOx(OH)y supported platinum catalysts for CO oxidation:Deactivation by formation of lanthanum carbonate.[PDF]

Luozhen Jiang, Junxiang Chen, Rui Si* Journal of Rare Earths 39 (2021) 297-304


Small‐sized cuprous oxide species on silica boost acrolein formation via selective oxidation of propylene.[PDF]

Ling‐Ling Guo, Jing Yu, Wei‐Wei Wang, Jia‐Xu Liu*, Hong‐Chen Guo, Chao Ma*, Chun‐Jiang Jia*,Jun‐Xiang Chen , Rui Si *

Chinese Journal of Catalysis. 2021, 42, 320–333


Effect of tungsten oxide on ceria nanorods to support copper species as CO oxidation catalysts.[PDF]

Yu'nan Li .Lin Gan*.Rui Si * Journal of Rare Earths 2021,39, 43-50.

2020

Effects of Hydrogen and Hydrothermal Pretreatments on a SilicaSupported Copper Catalyst for CO Oxidation: Copper Hydroxy Active Species.[PDF]

Miao-Miao Wang, Jing Yu, Wei-Wei Wang, Jun-Xiang Chen, Chun-Jiang Jia,* and Rui Si* J. Phys. Chem. C 2020, 124, 25270-25281


One-Step High-Temperature-Synthesized Single-Atom Platinum Catalyst for Efficient Selective Hydrogenation.[PDF]

Qingyuan Bi, Xiaotao Yuan, Yue Lu, Dong Wang, Jian Huang, Rui Si* , Manling Sui* , and Fuqiang Huang* Research ,2020, Article ID 9140841, 10 pages
Interfacial electronic interaction of atomically dispersed IrClx on ultrathin Co(OH)2/CNTs for efficient electrocatalytic water oxidation.[PDF]

Yiwen Huang, Guijuan Wei, Jia He, Cuihua An, Min Hu, Miao Shu, Junfa Zhu, Shuang Yao,*, Wei Xi, Rui Si,*, Zhi-Ming Zhang, Changhua An,* Applied Catalysis B: Environmental 279 (2020) 119398
Unveiling Single Atom Nucleation for Isolating Ultrafine fcc Ru Nanoclusters with Outstanding Dehydrogenation Activity.[PDF]

Ye Wang, Jia-Luo Li, Wen-Xiong Shi, Zhi-Ming Zhang,* Song Guo, Rui Si,* Meng Liu, Hong-Cai Zhou,* Shuang Yao, Chang-Hua An, and Tong-Bu Lu*Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2002138


Tuning the coordination number of Fe single atoms for the efficient reduction of CO2.[PDF]

Huihuang Chen,  Xu Guo, Xiangdong Kong,Yulin Xing, Yan Liu, Bolong Yu,Qun-Xiang Li,  Zhigang Geng,* Rui Si * and Jie Zeng *Green Chem., 2020, 22, 75297536


Intrinsically Active Surface in a Pt/γ-Mo2N Catalyst for the Water-Gas Shift Reaction: Molybdenum Nitride or Molybdenum Oxide?[PDF]

Zhe-Shan Zhang,# Qiang Fu,# Kai Xu, Wei-Wei Wang, Xin-Pu Fu, Xu-Sheng Zheng, Ke Wu, Chao Ma,*Rui Si,* Chun-Jiang Jia,* Ling-Dong Sun, and Chun-Hua Yan. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 13362-13371Graphdiyne-based Pd single-atom catalyst for semihydrogenation of alkynes to alkenes with high selectivity and conversion under mild conditions.[PDF]

Xue-Peng Yin, Shang-Feng Tang,Chao Zhang, Hong-Juan Wana,* Rui Si,* Xiu-Li Lu* and Tong-Bu lu*.J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 2092520930.

Efficient selective hydrogenation of 2-butyne-1,4- diol to 2-butene-1,4-diol by silicon carbide supported platinum catalyst.[PDF]

Miao Shu, Chuang Shi, Jing Yu, Xiao Chen,* Changhai Liang and Rui Si * Catal. Sci. Technol., 2020, 10, 327331

Core–shell nanoporous AuCu3@Au monolithic electrode for efficient electrochemical CO2 reduction.[PDF]

Xiaoming Ma, Yongli Shen, Shuang Yao, Cuihua An, Weiqing Zhang, *Junfa Zhu, Rui Si, * Chunxian Guo  and Changhua An *.J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 3344–3350.

Structural Relaxation Enabled by Internal Vacancy Available in a 24-Atom Gold Cluster Reinforces Catalytic Reactivity.[PDF]

Xiao Cai, Weigang Hu, Shun Xu, Dan Yang, Mingyang Chen,* Miao Shu, Rui Si,* Weiping Ding,and Yan Zhu*. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4141−4153Self-Supported Nanoporous Au3Cu Electrode with Enriched Gold on Surface for Efficient Electrochemical Reduction of CO2.[PDF]

Xiaoming Ma, Yongli Shen, Shuang Yao,* Miao Shu,Rui Si,*and Changhua An*  Chem. Eur. J. 2020, 26, 4143 – 4149

Ultra-fine platinum species supported on niobium pentoxide for CO oxidation.[PDF]

Miao-Miao Wang, Jing Yu, Dao-Lei Wang and Rui Si *.RSC Adv., 2020, 10, 12326–12333


Controlled Synthesis of a Vacancy-Defect Single-Atom Catalyst for Boosting CO2 Electroreduction.[PDF]

Xin Rong+, Hong-Juan Wang+, Xiu-Li Lu,* Rui Si,* and Tong-Bu Lu*  Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1961 –1965

Electron Configuration Modulation of Nickel Single Atoms for Elevated Photocatalytic Hydrogen Evolution [PDF]

Xixiong Jin, Rongyan Wang, Lingxia Zhang,* Rui Si,* Meng Shen, Min Wang, Jianjian Tian, and Jianlin Shi* Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 6827 – 6831

Modulating Location of Single Copper Atoms in Polymeric Carbon Nitride for Enhanced Photoredox Catalysis [PDF]

Guanchao Wang, Ting Zhang, Weiwei Yu, Rui Si,* Yuefeng Liu,* and Zhongkui Zhao* ACS Catal. 2020, 10, 5715−5722

Ceria-supported ruthenium clusters transforming from isolated single atoms for hydrogen production via decomposition of ammonia [PDF]

Xiu-Cui Hu, Xin-Pu Fu, Wei-Wei Wang, Xu Wang, Ke Wu, Rui Si,*, Chao Ma,*, Chun-Jiang Jia,*, Chun-Hua Yan Applied Catalysis B: Environmental 268 (2020) 118424.

 

2019

Silicon nitride as a new support for copper catalyst to produce acrolein via selective oxidation of propene with very low CO2 release [PDF]

Ling-Ling Guo, Jing Yu, Miao Shu, Lu Shen, Rui Si,* Journal of Catalysis 2019,380, 352–365 DOI:org/10.1016/j.jcat.2019.09.019

Construction of Active Site in a Sintered Copper−Ceria Nanorod Catalyst [PDF]

Wen-Zhu Yu,†,¶ Wei-Wei Wang,†,¶ Shan-Qing Li,‡ Xin-Pu Fu,† Xu Wang,§ Ke Wu,⊥,# Rui Si,*,§ Chao Ma,∥ Chun-Jiang Jia,*,† and Chun-Hua Yan*,⊥,# J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 17548−17557, DOI: 10.1021/jacs.9b05419


Single Atomic Cu-N2 Catalytic Sites for Highly Active and Selective Hydroxylation of Benzene to Phenol [PDF]

Ting Zhang,1,5 Xiaowa Nie,1,5 Weiwei Yu,1 Xinwen Guo,1 Chunshan Song,1,2 Rui Si,3,* Yuefeng Liu,4,* and Zhongkui Zhao1,6,* iScience 2019, 22, 97–108 


Controlling Dynamic Structural Transformation of Atomically Dispersed CuOx Species and Influence on Their Catalytic Performances [PDF]

Annai Liu,† Lichen Liu,‡ Yuan Cao,† Jiaming Wang,† Rui Si,*,§ Fei Gao,*,† and Lin Dong† ACS Catal. 2019, 9, 9840−9851, DOI: 10.1021/acscatal.9b02773


Promoting nitrogen electroreduction to ammonia with bismuth nanocrystals and potassium cations in water [PDF]

Yu-Chen Hao, Yu Guo, Li-Wei Chen, Miao Shu, Xin-Yu Wang, Tong-An Bu, Wen-Yan Gao, Nan Zhang, Xin Su, Xiao Feng, Jun-Wen Zhou, Bo Wang, Chang-Wen Hu, An-Xiang Yin*, Rui Si*, Ya-Wen Zhang* and Chun-Hua Yan* Nature Catalysis https://doi.org/10.1038/s41929-019-0241-7Direct Identification of Active Surface Species for the Water−Gas Shift Reaction on a Gold−Ceria Catalyst [PDF]

Xin-Pu Fu, Li-Wen Guo, Wei-Wei Wang, Chao Ma, Chun-Jiang Jia,*, Ke Wu, Rui Si,*, Ling-Dong Sun, and Chun-Hua Yan* J. Am. Chem. Soc. 2019,  141, 11, 4613-4623 DOI:10.1021/jacs.8b09306


Optimizing reaction paths for methanol synthesis from CO2 hydrogenation via metal-ligand cooperativity [PDF]

Yizhen Chen, Hongliang Li, Wanghui Zhao, Wenbo Zhang, Jiawei Li, Wei Li, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Rui Si*& Jie Zeng*Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-019-09918-z
Carbon dots decorated ultrathin CdS nanosheets enabling in-situ anchored Pt single atoms: A highly efficient solar-driven photocatalyst for hydrogen evolution [PDF]

Shujun Qiu, Yongli Shen, Guijuan Wei, Shuang Yao, Wei Xi, Miao Shu, Rui Si,* Min Zhang, Junfa Zhu, Changhua An,* Applied Catalysis B: Environmental 259 (2019) 118036 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118036Effect of Structural Evolution of Gold Species Supported on Ceria in Catalyzing CO Oxidation [PDF]

Xiu-Ling Wang, Xin-Pu Fu, Wei-Wei Wang, Chao Ma,*, Rui Si,*, and Chun-Jiang Jia* J. Phys. Chem. C 2019, 123, 9001−9012 DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b00096


Pt Single Atoms Embedded in the Surface of Ni Nanocrystals as Highly Active Catalysts for Selective Hydrogenation of Nitro Compounds [PDF]

Yuhan Peng, Zhigang Geng, Songtao Zhao, Liangbing Wang, Hongliang Li, Xu Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Zhenyu Li,*, Rui Si,*, and Jie Zeng*, Nano Lett. 2018, 18, 3785−3791 DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01059


Engineering the Coordination Environment of Single-Atom Platinum Anchored on Graphdiyne for Optimizing Electrocatalytic Hydrogen Evolution [PDF]

Xue-Peng Yin+, Hong-Juan Wang+, Shang-Feng Tang, Xiu-Li Lu,* Miao Shu, Rui Si,* and Tong-Bu Lu* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9382 –9386 DOI: 10.1002/anie.201804817


Achieving a Record‐High Yield Rate of 120.9 μgNH3 mgcat-1 h-1 for N2 Electrochemical Reduction over Ru Single‐Atom Catalysts [PDF]

Zhigang Geng, Yan Liu, Xiangdong Kong, Pai Li, Kan Li, Zhongyu Liu, Junjie Du, Miao Shu, Rui Si,* and Jie Zeng* Adv. Mater. 2018, 30, 1803498 DOI:10.1002/adma.201803498


Effect of Nickel Oxide Doping to Ceria-Supported Gold Catalyst for CO Oxidation and Water-Gas Shift Reactions [PDF]

Miao Shu 1, Shuai Wei 2, Chun-Jiang Jia 2, Dao-Lei Wang 3 and Rui Si 1,* Catalysts 2018, 8, 584; doi:10.3390/catal8120584

2017

Achieving Remarkable Activity and Durability toward Oxygen Reduction Reaction Based on Ultrathin Rh-Doped Pt Nanowires [PDF]

Hongwen Huang, Kan Li, Zhao Chen, Laihao Luo, Yuqian Gu, Dongyan Zhang, Chao Ma, Rui Si,* Jinlong Yang, Zhenmeng Peng,* and Jie Zeng*, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (24), pp 8152–8159 DOI: 10.1021/jacs.7b01036Supported Rhodium Catalysts for Ammonia–Borane Hydrolysis: Dependence of the Catalytic Activity on the Highest Occupied State of the Single Rhodium Atoms [PDF]

Liangbing Wang, Hongliang Li, Wenbo Zhang, Xiao Zhao, Jianxiang Qiu, Aowen Li, Xusheng Zheng, Zhenpeng Hu,* Rui Si,* and Jie Zeng* Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56,4712 –4718 DOI: 10.1002/ange.201781761


Crystal Plane Effect of Ceria on Supported Copper Oxide Cluster Catalyst for CO Oxidation: Importance of Metal–Support Interaction [PDF]

Wei-Wei Wang, Wen-Zhu Yu, Pei-Pei Du, Hui Xu, Zhao Jin, Rui Si*, Chao Ma*, Shuo Shi, Chun-Jiang Jia*, and Chun-Hua Yan ACS Catal. 2017, 7, 1313-1329 DOI: 10.1021/acscatal.6b03234


Synthesis of Ceria Supported Iron-Ruthenium Oxide Catalyst and Its Structural Transformation from Subnanometer Clusters to Single Atoms during Fischer-Tropsch Synthesis Reaction [PDF]

Xu Wang, Xin-Pu Fu, Wen-Zhu Yu, Chao Ma,* Chun-Jiang Jia,* Rui Si,* Inorg. Chem. Front., 2017,4, 2059-2067 DOI: 10.1039/C7QI00470B

Effects of Multiple Platinum Species on Catalytic Reactivity Distinguished by Electron Microscopy and X‑ray Absorption Spectroscopy Techniques [PDF]

Bing Nan, Xiu-Cui Hu, Xu Wang, Chun-Jiang Jia,*, Chao Ma,*, Ming-Xing Li,† and Rui Si* J. Phys. Chem. C 2017, 121, 25805-25817 DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b07599Co3O4-Al2O3 mesoporous hollow spheres as efficient catalyst for Fischer-Tropsch synthesis [PDF]

Xin-Pu Fu, Qi-Kai Shen, Dong Shi, Ke Wu, Zhao Jin, Xu Wang, Rui Si, Qi-Sheng Song, Chun-Jiang Jia, Chun-Hua Yan Applied Catalysis B: Environmental 211 (2017) 176–187

Synthesis and metal–support interaction of subnanometer copper–palladium bimetallic oxide clusters for catalytic oxidation of carbon monoxide [PDF]

Pei-Pei Du, Xiu-Cui Hu, Xu Wang, Chao Ma,* Meng Du, Jie Zeng, Chun-Jiang Jia,* Yu-Ying Huang and Rui Si* Inorg. Chem. Front., 2017,4, 668-674 DOI:10.1039/C6QI00535G


Catalytically active ceria-supported cobalt–manganese oxide nanocatalysts for oxidation of carbon monoxide [PDF]

Xu Wang, Lin-Ying Du, Meng Du, Chao Ma,* Jie Zeng, Chun-Jiang Jia * and Rui Si * Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 14533--14542 DOI: 10.1039/c7cp02004j


2016

Contributions of distinct gold species to catalytic reactivity for carbon monoxide oxidation [PDF]

Li-Wen Guo, Pei-Pei Du, Xin-Pu Fu, Chao Ma, Jie Zeng, Rui Si, Yu-Ying Huang, Chun-Jiang Jia, Ya-Wen Zhang & Chun-Hua Yan NATURE COMMUNICATIONS, 2016, 7, 13481, DOI: 10.1038/ncomms13481


中国科学院上海应用物理研究所•上海光源•纳米催化课题组 沪ICP备09019620号-33